پایش تصویری جز اولویت های ویژه بخش خاوران است 14 دی 1399
بخشدار خاوران ؛

پایش تصویری جز اولویت های ویژه بخش خاوران است

بخشدار خاوران گفت : هیچ مولفه ای بهتر از امنیت یک جامعه نیست.

15 مرداد 1398

شهر قیامدشت و روستاهای بخش خاوران بزودی پایش تصویری می شوند

شهرداری قیامدشت و دهیاریهای بخش خاوران مکلف به اجراء و نصب سامانه پایش تصویری شدند.