18 خرداد 1398

آزادسازی ۱۲ هزار متر از اراضی کشاورزی بخش خاوران

ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی کشاوری بخش خاوران تخریب شد.

تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز در بخشی از اراضی کشاورزی بخش خاوران انجام شد 05 اردیبهشت 1398

تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز در بخشی از اراضی کشاورزی بخش خاوران انجام شد

بخشدار خاوران گفت: بخشی از اراضی کشاورزی بخش خاوران که توسط افراد سودجو به صورت غیر قانونی تغییر کاربری داده شده بودند به حالت اولیه خود بازگشتند.