بازدید شهردار قیامدشت از عملیات عمرانی کوچه سیزدهم

حسین ترکاشوند، شهردار قیامدشت، از عملیات عمرانی کوچه سیزدهم خیابان شهید باهنر بازدید کرد.

شهردار قیامدشت در این بازدید میدانی ضمن بررسی عملکرد پیمانکار مربوطه، دستورات لازم رادر خصوص تسریع در پیشرفت پروژه با توجه به درپیش بودن  ایام نوروز و رضایتمندی شهروندان صادر کرد.